Wis Skole

Wis Skole Versjon 07, 08.10.2001

Denne versjonen inneholder mange forbedringer fra versjon 6.Både nye ting som bilde av elevene, eksport av avgangselever (fødselsnummer) til inntakskontoret, knytte elever til grupper etc. og forbedringer av eksisterende muligheter.Se på kjente feil i versjon 7

Generelt
Vi har de siste ukene jobbet hardt med å etterkomme ønsker fra skolene til forbedringer av eksisterende funksjonalitet i programmet og i tillegg legge inn nye muligheter. Vi ønsker gjerne tilbakemelding fra skolene om det er ting som er bra, eller om det er ting som ikke fungerer så bra.

Se listen nedenfor med detaljer om hva som er gjort i versjon 7.
Det kan nevnes at punktene 1 - 14 ble rettet i versjon 7, datert 3.10.2001. På grunn av feil i import av fødselsdato (punkt 18) i denne versjonen, rettet vi punktene 15 - 18 i versjon 7, datert 4.10.2001. Deretter rettet vi punktene 19 - 20 i versjon 7, datert 08.10.2001. De som sitter med versjon 7, datert 3.10.2001 eller 4.10.2001, må selv vurdere om de rettingene som er gjort etter det, gjør det nødvendig å hente ned versjon 7 på nytt.

Installere for første gang eller oppgradere fra tidligere versjon
Det er ingen forskjell på å installere første gang eller å oppgradere programmet. Eventuelle data som er registrert i tidligere versjon vil ikke bli berørt. Vi anbefaler likevel at en før oppgradering tar en sikkerhetskopi av dataene i Wis Skole. Klikk her for å se hvordan dette blir gjort i Wis Skole.

Antall punkt: 20

Område Tekst Status
Elevdata
1217
Bilde av elever

I versjon 7, datert 3.10.2001 og 4.10.2001 så brukte vi en bildekomponent som ikke var særlig god. Den kunne ikke justere zooming av bildet automatisk, og den viste bare derfor deler av bildet dersom det var for stort. Vi har nå tatt i bruk en mer avansert bildekomponent der dette er løst.

Nå kan en bruke så store bilder en vil, og komponenten vil automatisk zoome slik at hele bildet vises innenfor rammen.

Utført
Elevdata
1213
Eksport av avgangselever til inntakskontoret på fil

Har lagt inn ny rapport som gjør det mulig å eksportere fødselsnummer på avgangselevene i Wis Skole som kan sendes Inntakskontoret i fylket. Eksporten vil gå til fil og fungerer akkurat på samme måte som eksport av karakterstatistikk på fil til Læringssenteret.

Det som da er nytt, er at en må registrere skolens VIGO kode for at Inntakskontoret skal kunne identifisere skolen som leverer filen. Denne VIGO koden får skolene ved å henvende seg til Inntakskontoret i sitt fylke.

VIGO koden registreres deretter under Skolen - Generelt.

Utført
Felles
168
Feil sortering i grider ved Aa som Å i etternavn

Dersom en hadde elever med etternavn som startet med Aa (som skal leses om Å), så ble disse elevene tidligere sortert som A. Altså kom de først i alfabetet.

Dette har vi rettet opp i versjon 7, datert 4.10.2001, slik at også disse etternavnene blir sortert riktig

Utført
Felles
169
Feilmelding i utskrift hvis ingen grupper innlagt

Dersom det ikke var registrert noen grupper på et skoleår og en forsøkte å skrive ut rapporten som viser elever pr. gruppe, fikk en opp en feilmelding på skjermen. Feilmeldingen er ufarlig, men det kan oppfattes som ubehaglig av brukerne.

Denne feilen dukket først opp i versjon 7, datert 3.10.2001, og ble rettet opp i versjon 7, datert 4.10.2001

Utført
Felles
170
Ny lærer dukker ikke opp i faglærer liste

Når en la inn nytt personale og deretter gikk på klassen for å registrere faglærere, så ble ikke det nye personalet tilgjengelig før en hadde avsluttet hele programmet og startet det på nytt igjen.

Det er nå rettet opp i versjon 7, datert 4.10.2001, slik at nytt personale blir tilgjengelig for registrering som faglærere med en gang.

Utført
Felles
156
Bilde av elever

Vi har fått ønske fra flere skoler om å kunne vise bilde av elevene i programmet. Dette er nå mulig. Prinsippet er at på klassen registrerer en sti til mappen som inneholder bilde av elevene. På eleven registrerer en bare navnet på selve bildefilen.

Sti til bildemappen kan legges inn under Klassen - Generelt. Bildefilen legges inn ved å åpne skjemaet for elevdata (adresse, telefon, foresatte o.l.) og høyreklikke eller dobbelklikke rammen som skal holde bildet.

NB! Bilder lagres ikke i databasen. En må derfor ikke fjerne bildefilene fra disken etter registrering. Wis Skole vil da ikke finne disse bildene.

Utført
Felles
167
Karakterstatistikk for alle klasser og terminer.

En kan nå kjøre ut karakterstatistikk for alle klassetrinn ved skolen. Enten for ett og ett klassetrinn i gangen, eller alle klassetrinn samlet (dvs. alle elever ved skolen). En kan i tillegg kjøre ut denne statistikken både for høst og vår terminen.

Det er fremdeles bare 10. klasse vår som vil gjelde som den offentlige statistikken som skal sendes til Læringssenteret.

Utført
Felles
162
Endre rapport ElevData litt

Har gjort navnekolonnene litt bredere. Vi fikk melding fra noen skoler om at det ikke var plass til de lengste navnene. Forhåpentligvis er dette problemet løst nå.

Utført
Felles
107
Grupper, knytte elever til

Det har vært et stort ønske fra flere skoler om å kunne registrere f.eks. skyss og melk på elevene. Dette er nå løst ved å innføre grupper som en kan knytte elevene til. En kan legge til så mange grupper en ønsker på et skoleår og siden knytte elevene til en eller flere grupper. Det er også mulig å føre en kommentar eller merknad til elevene i hver gruppe.

Gruppene finnes under Skolen. Legg til og slett grupper akkurat på samme måte som du legger til eller sletter klasser i programmet. For å knytte en elev til en gruppe, må du først stå på riktig klasse. Deretter klikker du med høyre museknapp på eleven som skal plasseres i en gruppe. Da vil det komme frem et valg som gjør at eleven kan plasseres i en gruppe. Gjenta denne prosessen for å plassere en elev i flere grupper eller flere elever i samme gruppe.

Utført
Felles
1
Plukkliste tilvalgsfag

Når en fører tilvalgsfag på elevene, så kunne en tidligere bare velge blant de fagene som er "godkjent" for 10. klasse. Dette er forbedret slik at alle andre tilvalgsfag som har blitt brukt ved et klassetrinn, nå også vil bli tilgjengelig i valglisten for andre elever på samme klassetrinn. Dette er spesielt aktuelt for 8. og 9. klasse som gjerne kan ha fag som data, foto, moped etc.

Utført
Felles
152
Personalliste med avkryssingsmulighet

Denne rapporten er tilsvarende som Elevtabellen. Det vil si en utskrift av personalet i tabellform der du kan bestemme antall kolonner og selv legge inn tittel på kolonnene.

Utført
Felles
165
Utskrift av ett og ett fag med karakterer

Har laget en ny rapport som gjør det mulig å skrive ut karakter med merknad for ett fag for en klasse.

Denne utskriften er vi interessert i å få tilbakemelding på slik at vi kan få den "riktig" i god tid til 1. termins karakterer skal ut.

Utført
Felles
157
Eksport av elevdata til import hos andre.

Det er nå lagt inn mulighet for å eksportere elevdata til fil som kan leses av Wis Skole. Dette kan være aktuelt ved utveksling av informasjon mellom 2 skoler, f.eks. når elevene går over fra barneskolen til ungdomsskolen.

Barneskolen eksporterer elevdataene for sin 7. klasse til fil, og ungdomsskolen importerer disse dataene i sitt Wis Skole program

Utført
Felles
164
Eksport av personaldata

Har laget mulighet for eksport av opplysninger på personalet til Excel, HTML, utklippstavlen, etc. Eksporten er helt tilsvarende som eksporten som finnes fra før for elevene.

Utført
Felles
155
Import av flere data

Importrutinen i Wis Skole er forbedret, og en kan nå importere alle data på elevene. Det vil si opplysninger som telefon, adresse, epost, foresatte m.m. I tillegg så har vi endret rutinen slik at hvis eleven finnes fra før (fødselsdato og personnummer er likt), så vil opplysningene på eleven oppdateres i stedet for at samme elev blir registrert 2 ganger.

Utført
Felles
163
Litt trøbbel ved Slå av godkjenning av termin

En svakhet i programmet gjorde at det kunne være problematisk å slå av/på godkjenning av protokollen i programmet. Problemet oppstod bare ved noen anledninger, men det skal nå være borte.

Utført
Felles
161
Automatisk nummerering av elevene

Mange skoler har etterlyst muligheten for at programmet selv legger nummer på elevene. Det er nå gjort mulig ved å høyreklikke en av elevene i klasselisten. Nummereringen vil da skje i den rekkefølge elevene står på skjermen.

Husk at en kan velge hvilken kolonne en vil at elevlisten skal sorteres etter (f.eks. etternavn).

Utført
Import/Eksport
1216
feil i eksport av avgangselever til inntakskontoret på fil

I versjon 7, datert 3.10.2001 og 4.10.2001 så var det en feil som gjorde at filen til inntakskontoret ikke havnet der den skulle. Filen inneholder riktige data, men ble ikke lagt der brukeren sa den skulle havne. Den ble lagt i mappen som Wis Skole er installert i uansett hvilken stasjon brukeren valgte (f.eks. diskettstasjonen).

Dette er nå rettet. Filen havner der den skal, og skolene skal slippe å lete etter filen etter at den er laget.

Utført
Import/Eksport
1215
Import av fødselsdatoer uten punktum mellom dag, måned, år.
I versjon 7, datert 3.10.2001 så snek det seg inn en feil som gjorde at fødselsdatoer med 6 tegn uten skilletegn mellom dag, måned og år ikke ble importert riktig. Vi rettet opp dette i versjon 7, datert 4.10.2001, og det er igjen greit å importere datoer både med og uten punktum.
Utført
Personale
1214
Utvalg på utskrift av personaleliste

Har lagt inn ekstra utvalg på utskrift av personalelisten slik at en nå også kan velge om en vil ha med kolonnene for telefon og adresse.

Utført