Wis Skole

Wis Skole Versjon 15, 14.10.2003

Denne versjonen inneholder mange forbedringer og rettinger fra versjon 14b. Det er ikke veldig mye nytt, men vi kan nevne viktige punkt som tilgang til neste skoleår (2004-2005), utskrift og eksport til fil direkte fra lister på skjermen, registrere fritt antall kontaktlærere på en klasse og knytte elevene direkte til sin kontaktlærer, bedre opplegg rundt bilde av elevene

Generelt
Det er ikke veldig mange nye ting i versjon 15, men det er gjort ganske mange forbedringer og feilrettinger. Viktige nyheter er utskriftsmulighet og eksport til fil fra alle lister på skjermen, mulighet til å registrere fritt antall kontaktlærere på en klasse, knytte eleven til sin bestemte kontaktlærer, nytt skoleår (2004-2005) og et par nye utskrifter.

 

Oppdatering 15, datert 14.10.2003
Versjon 15 inneholder en god del forbedringer, noen nye ting og retting av feil fra versjon 14b.

Oppdatering 15b, datert 27.10.2003
Versjon 15b inneholder retting av noen feil som fantes i versjon 15.

Antall punkt: 31

Område Tekst Status
Elevdata
1189
Knytt eleven direkte til en kontaktlærer

Det er nå mulig å spesifisere hvem som er kontaktlærer for hver enkelt elev. Dette gjør en i skjema Skolen - Klasser - Elever ved å høyreklikke aktuelt elev og bruke menyvalget "Knytte til kontaktlærer .." som dukker opp.
Initialer til kontaktlærerne vises i siste kolonne (KL) i elevlista.

Utført
Elevdata
1190
Vise elever for en bestemt kontaktlærer

Over elevlisten i skjema Skolen - Klasser - Elever er det nå mulig å gjøre utvalg på kontaktlærer. Kun de elevene som er knyttet til valgt kontaktlærer vil bli vist i listen.

Utført
Felles
576
2 nye klasselister

Det er laget to nye rapporter for utskrift av klasser - klasseliste 3 og klasseliste 4.

Begge vil være mer innholdsrike enn de klasselistene som fins fra før, men vil ikke være så omfattende som rapporten ElevData.

Utført
Felles
459
Eksport av fil til Foto Firma

I skjema Eksport vil en nå finne en ny flipp for eksport av lister til fotograf. Her kan en velge klassetrinn, klasse og hvordan en vil at filnavnet på bildefilene skal være.

Hvis en bruker denne muligheten til å sette filnavn for hver elev, så er det veldig enkelt å vise bilde av elevene i Wis Skole.

Utført
Felles
566
Inaktiv Termin fjernes

Feltet Inaktiv Termin vil ikke lenger eksistere. Dette ble brukt til å vise om en elev f.eks ikke var ved skolen i vår terminen.

Dette feltet vil bli erstattet av feltet Sluttet som en finner på elevkortet til eleven.

Utført
Felles
560
Standard bildenavn

Under Skolen - Klasser - Generelt kan en nå sette hva som skal være standard bildenavn og filtype på elevene i valgt klasse. Dette kan f.eks være hhv "Fornavn Etternavn" og "jpg". Fordelen er at en slipper å sette opplysning om bildefil på hver elev, men kan la programmet selv finne det.

En må passe på at den stien som står i feltet bildemappe peker til mappen hvor elevenes bilder ligger. For eleven Ola Hansen, så vil systemet selv vise filen "Ola Hansen.jpg".

Utført
Felles
1192
Vitnemål og vitnemålsprotokoller for 2003-2004 og 2004-2005

Vi har foreløpig ikke gjort vitnemål og vitnemålsprotokoller tilgjengelig for utskrift for skoleårene 2003-2004 og 2004-2005.

Dette er fordi vi ikke ønsker å gi skolene inntrykk av at disse er ferdige og klare til utkjøring for kommende vår.

Så snart vi har fått korrekte og oppdaterte maler fra Læringssenteret, så vil disse utskriftene bli oppdatert og gjort tilgjengelig i systemet. En kan selvsagt skrive ut både vitnemål og protokoller fra alle tidligere år

Utført
Felles
249
Storklasser og flere klassestyrere

Tidligere var det en begrensning i programmet på 2 klassestyrere i en klasse. Med innføring av kontaktlærer så har vi nå gjort det mulig å registrere fritt antall kontaktlærere på en klasse.

Dette gjøres under Skolen - Klasser - Generelt. Klikk knappen Ny (bilde av et hvitt ark) og velg lærer i den tomme linjen som dukker opp.

Utført
Felles
406
Nummerere elevene i gruppene

En kan nå nummerere elevene i en gruppe uavhengig av hvilket nummer eleven har i sin klasse.

Utført
Felles
559
Registrere fødselsdato

Det skal nå være mulig å registrere fødselsdato på samme måte overalt i programmet. Støtten for ulike formater er også utvidet slik at datoer kan skrives med skilletegn (, eller .) mellom dag, måned og år, eller med 6 siffer uten skilletegn.

Utført
Felles
452
Endring etikett foresatte

Har gjort det mulig å velge teksten "Foresatt til .." i stedet for navnet på den foresatte. Dette gjøres i utvalget på rapporten "Etikett foresatte".

Utført
Felles
562
Feil med visning av bilder

Feilen gjorde at bilde av eleven ikke ble vist selv om riktig mappe og fil var satt.
Dette er rettet

Utført
Felles
512
Feil ved oppretting av flyttemelding

En feil gjorde at utskriften ble uten opplysninger i enkelte tilfeller. Dette gjaldt f.eks hvis en laget ny flyttemelding og skrev den ut direkte uten å velge for å lagre først.

Feilen er rettet.

Utført
Felles
554
Import av navn
Importen er ikke lenger så streng når det gjelder navn på feltene som skal importeres. Varianter av samme feltnavn godtas, f.eks postnummer og postnr
Utført
Felles
550
Opprett flyttemelding, problem

En feil gjorde at flyttemeldingen ble knyttet på feil elev hvis eleven var markert som sluttet og hentet frem fra Skolen - Søk.
Feilen er rettet.

Utført
Felles
418
Eksportere lister til Excel

Det er nå mulig å skrive ut eller eksportere til fil (Excel, Html, Tekst) direkte fra alle tabeller på skjermen. Sett fokus til den listen du ønsker å eksportere/skrive ut.

Dette gjøres enklest ved å klikke hvor som helst i listen. Bruk den nye knappen til venstre for skoleår velgeren i toppen av programmet for å åpne meny med valg. Kun brukere som har tilgang til Utskrift vil kunne gjøre dette.

Utført
Felles
555
Søke etter alle elever

En kan nå søke opp alle elever ved å bruke * (stjerne) i søkefeltet under Skolen - Søk.

Utført
Felles
522
Feil ved overføring av elever

Det er nå mulig å velge ut bestemme klassetrinn eller klasser som skal overføres. Overføringen vil ta med kontaktlærere, og en har valg for også å ta med faglærere.

I tillegg så er det rettet opp en feil som gjorde at elever som var merket som <Sluttet> ble med over til det nye skoleåret.

Utført
Felles
538
Klargjøre nytt skoleår 2004-2005

Lagt inn nytt skoleår 2004-2005

Utført
Felles
435
Opptelling personale

Lagt til lite felt over listen med personale som viser antall

Utført
Felles
513
Elevtall rapport og klassestyrere

Feilen gjorde at klassestyrere ble med på utskriften kun hvis det var ført 2 klassestyrere på klassen.
Feilen er rettet.

Utført
Felles
526
Sortering av personale feil

På skjemen var ikke listen under Skolen - Personale sortert riktig hvis en hadde satt systemet til å sortere "aa" som "å". Dette er nå rettet opp.

Utført
Felles
506
Registrering av ny elev i ElevData skjema

Opprett ny elev og åpne elevkortet for å føre data. Velg en annen elev i listen og velg deretter den nye eleven igjen. Da vil opplysningene på elevkorte være borte.

Dette skyldes en svakhet i visningen av dataene. Alle data var lagret, men det så ut som om de var borte.
Denne feilen er rettet.

Utført
Felles
427
Tilgang til eksport skjemaet

Tidligere måtte en ha System tilgang for å kunne åpne Eksport skjemaet (Fil - Eksporter ..). Dette er nå endret slik at en må ha Utskrift tilgang.

Utført
Felles
536
Endre menyvalg Fil til Program

Dette medfører ingen endringer i praksis for brukeren

Utført
Felles
428
Endring av passord

Alle brukerne kan nå endre sitt passord selv. Dette gjør en ved å velge Program - Endre passord .. fra menylinjen i toppen av programmet

Utført
Felles
484
Feil i utskrift "Elever pr gruppe"

Feilene gjorde at antall gutter og jenter ble skrevet oppå hverandre. I tillegg så ble postadresse blank hvis en manglet adresse eller postnr.
Begge feil er rettet

Utført
Felles
363
Problem med oppdatering merknad gruppe

Merknaden på gruppe ble ikke lagret før en valgte en annen gruppe i listen. Dette medførte at merknaden ikke ble med på utskrift selv om den var ført i programmet.

Dette er nå rettet og merknaden blir lagret som den skal

Utført
Felles
376
Kopiere tilvalgsfag mellom skoleår

I karaktergriden er det nå mulig å kopiere tilvalgsfagene fra våren forrige skoleår til høsten inneværende skoleår. Dette gjør en ved å stille seg på høsten det året en skal føre tilvalgsfag.

Så må en høyreklikke i kolonnen for tilvalgsfag og velge "Kopier tilvalgsfag fra vår til høst"

Utført
Felles
510
Feil på etikett utskrift

Etikett utskriftene startet med etikett nr. 1 uansett hva en satte i utvalget. Forhåndsvisningen på skjermen var riktig og startet f.eks med 4. etikett, men utskriften på papir var feil.
Feilen er rettet.

Utført
Personale
1191
Forbedret rapportene Personale og Personaltabell

Flere felt og bedre utvalg.

Utført