Wis Skole

Wis Skole Versjon 31, 30.03.2010

Denne versjonen inneholder forbedring av eksporter til Feide/Its Learning, fraværsregistrering 8./9.trinn, registrering av permisjoner i tillegg til mange andre forbedringer/feilrettinger

Antall punkt: 28

Område Tekst Status
Elevdata
1997
Forbedre opplegg for foresattregistrering
Navnefelt for foresatte i elevkartoteket er sperret for redigering siden dette lett kan forårsake at man redigerer på feil foresatte ved å endre navn. For valg av foresatt benyttes tilhørende knapper (Legg til / fjern).
Utført
Elevdata
2211
Feil i foresattregisteret
En feil i listen over foresatte i foresattregisteret gjorde at telefonnummer ikke var synlig i listen. Dette er nå fikset.
Utført
Elevdata
2214
Feil i oppslag mot foresattregisteret
En feil i oppslaget mot foresattregisteret gjorde at man kunne søke blant foresatte på andre skoler i flerskole-løsninger. Dette er nå fikset.
Utført
Elevdata
1942
Forbedre opplegg for overføring av enkeltelever
Funksjonalitet for å kunne kopier en eller flere elever mellom bestemte skoleår er laget. Funksjonen finner man under Skolen - Søk. Søk fram aktuell elev, høyreklikk på eleven..
Utført
Elevdata
1562
Sjekk for duplikate elever
Det er laget en sjekk for duplikate elever ved opprettelse av ny elev.
Utført
Elevdata
2068
Mulighet til å søke på flere kolonner
Forbedret søkefunksjon: mulighet til å søke på postnummer og poststed
Utført
Elevdata
2123
Velg foresatt skjema feil
En del skoler har noen "blanke" foresatte i registeret, dvs foresatte uten navn. Dette har skapt rot i "Velg foresatt"-skjermbildet. For eksempel har de blanke navnene blitt satt som standard valg i stedet for <Ny>. Dette er nå forbedret slik at de blanke navnene står med <blank> i listen. Dermed kommer <-Ny-> som øverste valg i listen.
Utført
Elevdata
1992
Feilmelding på Elevdata-skjermbildet
Hvis man åpner elevkartoteket fra Skolen - Søk dukker det opp en feilmelding når man går til kategorien grupper i kartoteket. Dette er nå fikset.
Utført
Elevdata
1939
Opplegg for pårørende
Det er lagt mulighet for å skrive inn ekstra pårørende på elever. Nytt felt for dette under Elevdata - flippen Ekstra opplysninger. Kryss av om man vil at ekstra pårørende skal være synlig i klasselister. Mulighet til å vise pårørende i klasseliste 3 og 4.
Utført
Elevdata
1995
Endre feltstørrelser
Endret størrelse på feltene Fornavn og Navn til fotofirma under eksport slik at man kan registrere lengre navn enn tidligere.
Utført
Elevdata
1971
Registrering av fellesinformasjon på elever
Mulighet til å kunne registrere samme informasjon på flere elever (f.eks startdato en hel klasse) samtidig er fikset. Dette gjøres ved å markere aktuelle elever under Skolen - Klasser, høyreklikke i elevlisten og velge "Endre nøkkelinformasjon".
Utført
Felles
2205
Feil ved datoformat
Enkelte skoler sliter med at datoformatet i Wis Skole er feil, og dermed fikk feilmeldinger ved innskriving av dato. Dette er nå fikset.
Utført
Felles
2204
Problem med datoformat
Enkelte skoler har problemer med at alle datoer som blir skrevet inn i Wis Skole får feilmelding om at de er ugyldig uavhengig av datoformat. Dette problemet oppstår på datamaskiner som har endret regionale innstillinger slik at datoskilletegn blir noe annet enn punktum. Dette er nå fikset.
Utført
Grupper
1488
E-postutsending til foresatte
Ved høyreklikk på elever i en klasse (man kan velge flere elever ved bruk av F2) kan man enkelt kopiere e-post adressene til den ene eller begge av foresatte. Dette kan deretter limes direkte inn i en e-post klient.
Utført
Import/Eksport
1991
Forbedring integrasjon mot It's learning

Få med alle personale inn i en ansattgruppe (eget valg for dette)

Rettet feil som gjorde at ikke alle lærere ble knyttet til sine klasser

Kjører nå kontroll som sjekker at det ikke blir eksportert duplikater

Laget mulighet for at man kan velge om skole eller komme skal være toppnode i hierarkiet

Rettet feil som gjorde at det ikke ble tatt hensyn til om man valgte en enkelt skole

Rettet feil som gjorde at ikke alle skoler ble med selv om det var valgt skoler i utvalget

Endret ID-felt på alle objekter

Fikset på en rekke statiske verdier

Utført
Import/Eksport
2216
Forbedring, integrasjon mot Feide

IMS Enterprise:

Mulighet til å ta med alle personale i en ansattgruppe (eget valg for dette)

Rettet feil som gjorde at ikke alle lærere ble knyttet til sine klasser

Kjører nå kontroll som sjekker at det ikke blir eksportert duplikater

Laget mulighet for at man kan velge om skole eller komme skal være toppnode i hierarkiet

Rettet feil som gjorde at det ikke ble tatt hensyn til om man valgte en enkelt skole

Endret ID-felt på alle objekter

Fikset på en rekke statiske verdier

 

ABC Enterprise:

Få med alle personale inn i en ansattgruppe (eget valg for dette)

Rettet feil som gjorde at ikke alle lærere ble knyttet til sine klasser

Kjører nå kontroll som sjekker at det ikke blir eksportert duplikater

Utført
Import/Eksport
2192
Krever avgiverskole i eksport
Det er lagt til sjekk på avgiverskole ved eksport til Nasjonale prøver for 8.trinn.
Utført
Import/Eksport
2203
Feil i XML-eksport
Enkelte skoler slet med at XML-eksportene gav feilmelding grunnet manglende systemfiler. Dette er nå fikset.
Utført
Karakter
2213
Føring av permisjon

I forskrift til Opplæringsloven står "Eleven kan imidlertid kreve at inntil 14 dager per opplæringsår ikke føres på vitnemålet dersom fraværet skyldes gitte årsaker".

Det er nå laget mulighet for å føre permisjon (i dager) for 8. til 10. klassetrinn. Dette gjøres under Karakter.

Utført
Karakter
2208
Fraværsføring på elever

Det er lagt til mulighet til å føre inn fravær for 8. til 10. klassetrinn i karaktermodulen.

De nye feltene gjelder kun for klasser i 10. årstrinn.

Utført
Karakter
1990
Nye fremmedspråk
Nye fremmedspråk fra skoleåret 2009-2010 er lagt inn programmet.
Utført
Rapport
2209
Utskrift av ekstra opplysninger
Det er lagt til mulighet for utskrift av ekstra opplysninger på eleven i rapporten Elevdata.
Utført
Rapport
1098
Utskrift av FAU-medlemmer og klassekontakter
Mulighet for filter på gruppe i utskriften Foresatte. Utskriften Gruppetabell tar med foresatte og personale som er knyttet til gruppen.
Utført
Rapport
2184
Tomme fraværsfelt i tom karakterprotokoll
Når man skal skrive ut blank protokoll så er det ønskelig at også fraværsfeltene er blanke i stedet for tall 0. Har nå endret protokollen slik at tomme fraværsfelt blir satt til blank i stedet for 0/0.
Utført
Rapport
2168
Nytt utvalg ved utskrift av foresatte
Det er lagt til mulighet til å ta med foresatte der eleven har sluttet på skolen ved utskrift av foresatte. Dette kan endres i utvalget til utskriften.
Utført
Rapport
958
Utskrift av merknad på personale
Det er lagt til mulighet for utskrift av merknader på personale.
Utført
Rapport
2003
Eksport av flyttemelding til fil
Det er lagt til mulighet for å skrive ut flyttemelding til fil (f.eks til PDF). Dette gjøres ved at man ved utskrift huker av "Skriv til fil", og velger filformat.
Utført
Rapport
1929
Personnummer på utskrifter
Alle lister som viser personnummer på elever er endret til at den ved standard skjuler personnummer fra listen i utvalget.
Utført